Begroting 2020

Kerngegevens

Kerngegevens (geschatte gegevens per 1 januari)

Begroting 2019

Begroting 2020

A

Sociale structuur

Aantal inwoners

22.315

22.354

Opbouw

< 18 jaar

4.266

4.251

> 64 jaar

4.890

4.875

Aantal periodieke bijstandsrechtigden
(Wwb/Participatieweg/Ioaw/Bbx, cfm raming Senzer)

234

207

Aantal standaard eenheden (fte) in sociale werkgemeenschappen
(cfm raming Algemene Uitkering gemeentefonds)

109,30

95,92

Aantal bedrijfsvestigingen
(cfm raming Algemene Uitkering gemeentefonds)

B

Fysieke structuur

Oppervlakte gemeente

- Land (ha)

5.535

5.535

- Water (ha)

81

81

Aantal woonruimten

9.397

9.592

Lengte van wegen (km)

336

337

Opbouw:

- Klinkerwegen

83

84

- Gesloten wegdek

123

123

- Onverharde wegen

130

130

Lengte van fietspaden (km)

40

40

Oppervlakte openbaar groen (ha)

80

82

Aantal aansluitingen Diftar huisvuil

9.399

9.592

Aantal aansluitingen riolering (inclusief bedrijven)

9.820

10.056

C

Financiële structuur (bedrag in € per inwoner)

Gewone lasten

1.991

2.416

Opbrengst OZB (vóór voorgestelde verhoging)

185

192

Uitkering gemeentefonds

1.268

1.308

Vaste schuld

1.206

1.341

Algemene reserves

335

219

Bestemmingsreserves

1.580

1.601

D

Bestuur en personeel (aantal fte)

Gemeenteraad

19

19

Burgemeester

1

1

Wethouders

3,50

3,05

Algemene Dienst formatief

103,21

103,69