Begroting 2020

B8. Incidentele baten en lasten 2020 t/m 2023

bedragen x €

1.000

progr.

omschrijving

begroting

meerjarenbegroting

incidentele baten & lasten

2020

2021

2022

2023

lasten

baten

lasten

baten

lasten

baten

lasten

baten

.

Programma 1 - Burger en bestuur

Geen incidentele baten en lasten

.

Programma 2 - Veiligheid

Geen incidentele baten en lasten

.

Programma 3 - Woon- en leefklimaat

3

Onttrekking reserve bomenfonds

Voor de dekking van het benodigde bugdet voor het bomenvervangingsfonds ad € 104.000 vindt t/m 2020 een jaarlijkse onttrekking plaats uit de hiervoor beschikbare reserve bomenfonds. Met ingang van 2021 vindt geen ontrekking meer plaats en komt dit budget ten laste van de exploitatie.

104

3

Werkbudget Bereikbaarheidsagenda

Voor de aanloopkosten welke te maken hebben met het Bereikbaarheidsakkoord is voor 2020 een werkbudget noodzakelijk ter grootte van € 70.000.

70

Hier staat eenzelfde eenmalige onttrekking uit de reserve bereikbaarheidsaganda tegenover.

70

.

Programma 4 - Economie en werkgelegenheid

4

Werkbudget economische agenda

In de Kadernota 2020 is een afbouwend werkbudget overeengekomen van € 184.000 in 2020, aflopend naar structureel € 160.000 met ingang van 2022.

24

2

4

Stelpost schulden en armoede

Op basis van de meicirculaire gemeentefonds 2018 wordt een tijdelijk budget ontvangen van jaarlijks € 23.000 voor het bestrijden van schulden en armoede (2019 en 2020).

23

Het efffect van het vervallen van de uitkering via het gemeentefonds is al verwerkt in het meerjarensaldo 2020-2023 van de primitieve begroting.

23

4

Stelpost begeleiding mensen naar werk

Betreft een oorspronkelijk budget van € 150.000,- voor begeleiding van mensen naar werk dat jaarlijks omlaag wordt bijgesteld naar uiteindelijk structureel € 80.000 in 2021 e.v.

20

4

Dutch Technology Week 2020

In de begroting 2020 is een incidenteel bedrag opgenomen ter grootte van € 20.000 voor uitgaven in 2020 met betrekking tot de Dutch Technology Week (DTW).

20

.

Programma 5 - Gezondheid, welzijn, zorg en onderwijs

5

Verhoging taalniveau statushouders

Voor de verhoging van het taalniveau van de statushouders worden tijdelijk voor de periode 2019 t/m 2020 extra middelen van jaarlijks € 26.000 beschikbaar gesteld via het gemeentefonds.

26

Het efffect van het vervallen van de uitkering via het gemeentefonds is al verwerkt in het meerjarensaldo 2020-2023 van de primitieve begroting.

26

5

Bijdrage integratie Jeugdgezondheidszorg

Voor het vormgeven van de integratie Jeugdgezondheidszorg (JGZ) wordt voor 2020 een eenmalig bedrag beschikbaar gesteld van € 22.000 (op basis van € 1 per inwoner).

22

5

Uitvoeringskosten GR Peelgemeenten

In de totaal geraamde bijdrage 2020 aan de Gemeenschappelijke Regeling Peelgemeenten zit een bedrag van € 59.000 aan eenmalige uitvoeringskosten opgenomen.

59

5

Pilot duurzaam onderhoud sportparken

Voor het opstarten van een pilot in 2019 en 2020 om robotmaaiers in te zetten voor het maaien van de sportparken is aaneenmalige middelen respectievelijk € 50.000 en € 80.000 voor beschikbaar.

80

Hier staat eenzelfde eenmalige onttrekking uit de algemene reserve tegenover.

80

.

Programma 6 - Financiën en bedrijfsvoering

6

Budget incidenteel onvoorzien (raad)

Om onvoorziene zaken met een incidenteel effect het hoofd te kunnen bieden, wordt met ingang van de begroting 2020 jaarlijks een budget geraamd van € 15.000,- welke ter beschikking staat van de raad. In de loop van het jaar kan door de raad een beroep gedaan worden op dit budget.

15

15

15

15

6

Budget incidentele actualiteiten (college)

Om onvoorziene zaken met een incidenteel effect het hoofd te kunnen bieden, wordt met ingang van de begroting 2020 jaarlijks een budget geraamd van € 45.000,- welke ter beschikking staat van de college. In de loop van het jaar kan door het college een beroep gedaan worden op dit budget.

45

45

45

45

6

Onttrekking reserve HNG

De incidentele bijdrage die ontvangen is in het kader van de verkoop van het HNG is destijds gestort in een bestemmingsreserve. De jaarlijks onttrekking hieruit ter grootte van € 121.284 wordt als baat ten gunste van de exploitatie gebracht. Echter de looptijd van deze onttreking is eindigend en de laatste onttrekking zal in 2020 plaats vinden.

121

6

Budget Risicoinventarisatie en evaluatie (RI&E)

Het in de begroting 2020 beschikbaar gestelde bedrag van € 20.000 voor Risicoinventarisatie & evaluatie (RI&E) wordt met ingang van 2021 teruggebracht naar een structureel budget van € 15.000.

5

6

ICT-budget

Na actualisatie van de jaarschijf 2020 van het Informatiebeleidsplan is gebleken dat het beschikbare ICT-budget voor 2020 éénmalige ruimte geeft ter grootte van € 127.000.

127

.

Totalen

409

551

62

0

60

0

60

0

Saldo

-142

62

60

60

ga terug