Begroting 2020

B4. Gecomprimeerd overzicht van reserves en voorzieningen per 1 januari 2020

Bedragen x €

1.000

Omschrijving

minima/maxima

.

per 1-1-2020

ALGEMENE RESERVE

Deze reserves dienen primair als weerstandsvermogen om

tegenvallers in de exploitatie op te vangen.

.

1.

Algemene reserve

min: € 1,8 miljoen

4.486

2.

Algemene reserve ter dekking van financiële risico's

max: € 1 miljoen

406

Deze reserve wordt gebruikt voor het opvangen van éénmalige financiële risico's.

Voor structurele nadelen moet dekking gevonden worden binnen de begroting.

Totaal algemene reserves

4.892

.

BESTEMMINGSRESERVES

.

t.b.v. afschrijving activa

3.

Diverse activa waarop afschrijving tlv activareserve van toepassing is

boekwaarde

5.383

.

t.b.v. ruimtelijke ordening

4.

Grondexploitatierisico

25% v/d boekwaarde

13.574

5.

Bovenwijkse voorzieningen

3

6.

Volkshuisvesting

max € 500.000

1.207

Reconstructiewet

0

.

t.b.v. ruimtelijk beheer

7.

Bereikbaarheidsagenda

1.414

8.

Bomenfonds

50

.

t.b.v. cultuur en maatschappij

9.

Kunst- en cultuurfonds

max € 500.000

135

10.

Recreatie en toerisme

10

11.

Sociale activering

103

12.

Herstructurering WSW

5

13.

Decentralisaties sociaal domein

0

.

t.b.v. kernenbeleid

14.

Dorpsontwikkelingsplannen

0

15.

Accommodatiebeleid

214

.

overige

16.

Duurzaamheidsfonds

0

17.

Organisatieontwikkeling

209

18.

Flexibele beloning

66

19.

Opleidingen

820

20.

NUP-gelden (e-overheid) (activa waarop afschrijving tlv activareserve van toepassing is)

8

21.

Incidenteel nieuw beleid

266

22.

Kwaliteitsverbetering Buitengebied

11

23.

Verkoopsom HNG

loopt t/m 2020

298

24.

Startersleningen

334

25.

Zonnepanelenproject

3.793

26.

Overige duurzaamheidsleningen

78

27.

Stimuleringslening Duurzame Warmte nieuwbouw

369

.

Totaal bestemmingsreserves

28.353

.

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's

1.

Pensioen- en wachtgeldverplichtingen voormalige wethouders

1.534

2.

Exploitatieverlies complex Landbouwontwikkel gebied MH

0

3.

Risico Attero 2015-2017

135

.

Voorzieningen voor derden beklemde middelen

4.

Egalisatie rioolheffing

3.072

.

Voorzieningen voor onderhoudsegalisatie

5.

Gemeentelijke gebouwen

0

6.

Wegen

1.054

.

Totaal voorzieningen

5.795

.

TOTAAL RESERVES EN VOORZIENINGEN

39.040

ga terug