Begroting 2020

Financiering

Algemeen

De paragraaf betreffende de financiering bevat in ieder geval de beleidsvoornemens ten aanzien van het risicobeheer van de financieringsportefeuille en geeft inzicht in de rentelasten, het renteresultaat, de wijze waarop rente aan investeringen, grondexploitaties en taakvelden wordt toegerekend en de financieringsbehoefte (BBV, artikel 13).

Beleidsvoornemens risicobeheer financieringsportefeuille

Om de financiële risico's zo goed mogelijk te beheersen, is het belangrijk om aandacht te schenken aan de kwalitatieve ontwikkeling van de treasuryfunctie. Als gevolg van de Wet financiering decentrale overheden (Wet fido) hebben gemeenten twee instrumenten ingevoerd:

  1. Treasurystatuut;
  2. Paragraaf financiering.

Treasurystatuut

Hierin wordt een nadere invulling gegeven aan het wettelijk kader. Het statuut bevat de beleidsuitgangspunten voor het uitvoeren van de treasuryfunctie.

De volgende regelgeving heeft betrekking op de financieringsfunctie van de gemeente:

  • Wet financiering decentrale overheden (Wet fido).
  • Ministeriële regeling ‘Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden’ (Ruddo).
  • Financieringsregeling huisvesting ambtenaren.
  • Besluit Begroting en Verantwoording.
  • Regeling schatkistbankieren decentrale overheden.

Paragraaf financiering

Deze paragraaf wordt opgenomen in zowel de begroting als de rekening en biedt hiermee informatie over de uitvoering van treasury-taken.

Het rijk heeft de kasgeldlimiet, renterisiconorm en een drempelbedrag schatkistbankieren ingesteld om risico’s die te maken hebben met herfinanciering van leningen in te perken. Deze drie elementen worden in de volgende alinea’s nader toegelicht.

Kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet geeft aan wat het maximale bedrag is dat de gemeente aan kort geld (looptijd < 1 jaar) mag aantrekken. De kasgeldlimiet 2020 bedraagt 8,5% van het begrotingstotaal, dus 8,5% van ±€ 54,0 miljoen is ±€ 4,6 miljoen.

Renterisiconorm

De renterisiconorm geeft aan welk deel van de leningen afgelost mag worden. De renterisiconorm 2020 bedraagt 20% van het begrotingstotaal, dus 20% van ±€ 54,0 miljoen is ±€ 10,8 miljoen.

Drempelbedrag schatkistbankieren

Het drempelbedrag schatkistbankieren 2020 bedraagt 0,75% van het begrotingstotaal, dus 0,75% van ±€ 54,0 miljoen is ±€ 405.000,-.

Rentelasten, renteresultaat & verdeling rentekosten

Bij het berekenen van het renteresultaat van het taakveld ‘Treasury’ in de begroting 2020 is rekening gehouden met de volgende componenten:

bedragen x €

1.000

rente lasten

omvang

tarief

rentelast

rente financieringstekort

1.859

1,00%

19

rente vaste geldleningen

29.967

1,52%

455

rente waarborgsommen

0

0,00%

0

rente contante voorzieningen

1.516

3,00%

45

33.342

520

.

rente baten

omvang

tarief

rentebaat

vaste geldlening Hoge Regt

0

0,00%

0

hypotheekleningen personeel

44

4,98%

2

44

2

.

rente doorbelasting

omvang

tarief

door te belasten rente

rente lasten

520

rente baten

-2

door te belasten rente

517

.

doorbelasting:

rente naar taakvelden (staat activa)

56.068

1,00%

561

rente naar grondexploitatie

22.166

0,73%

162

totaal doorbelaste rente

722

.

renteresultaat taakveld Treasury

205

Financieringsbehoefte

De financieringsbehoefte 2020 is een afgeleide van de liquiditeitsprognose. In het verleden werd deze prognose incidenteel gemaakt. Op het moment dat sprake was van het aantrekken van een langlopende geldlening werd de noodzaak gezien van een liquiditeitsbegroting omdat uit een dergelijke begroting af te lezen is: a) wat de omvang van de lening zou moeten zijn en b) wat de looptijd van de lening zou moeten zijn. Met de verplichting om in begroting en jaarrekening te rapporteren over de financieringsbehoefte zal meer structurele aandacht gegeven worden aan het samenstellen van de liquiditeitsbegroting.

Overzicht omslagrente

Onderstaand een overzicht van de berekening van de omslagrente voor de begroting 2020.

bedragen x €

1.000

Berekening Omslagrente

Begroting

2020

.

a

externe rentelasten over de korte en lange financiering

- korte financiering (tot 1 jaar)

financieringstekort (rekening courant)

18

- lange financiering (vanaf 1 jaar)

leningen o/g

456

b

externe rentebaten

- korte financiering (tot 1 jaar)

- lange financiering (vanaf 1 jaar)

personeelshypotheken

-2

totaal door te rekenen externe rente

472

.

c

rente die aan grondexploitatie moet worden doorberekend

rentekosten grondexploitatie

-162

saldo doorberekende rente

-162

restant nog door te rekenen externe rente

310

.

d1

rente dotatie eigen vermogen

0

d2

rente dotatie voorzieningen

0

contante voorziening Wachtgeld

46

door te rekenen interne rente

356

e

werkelijk aan taakvelden doorgerekende rente

561

f

renteresultaat taakveld Treasury (voordeel)

-204

.

Omslagrente:

0,63%

Omslagrente begroting 2020 (afgerond):

1,0%

Overzicht gewogen gemiddelde rentepercentage

Onderstaand een overzicht van de berekening van het gewogen gemiddelde rentepercentage voor de Grondexploitatie.

bedragen x €

1.000

Berekening gewogen gemiddelde rentepercentage tbv Grondexploitatie

Begroting 2020

Totaal Vermogen (Balanstotaal)

78.278

Vreemd Vermogen

37.601

48,04%

.

Saldo leningenportefeuille

29.967

Rentelasten leningenportefeuille

456

1,52%

.

Berekening rentepercentage Grondexploitatie begroting 2020:

0,73%

Overzicht EMU-saldo 2019 t/m 2021

Onderstaand een overzicht van de berekening van het EMU-saldo over de periode 2019 t/m 2021.

bedragen x €

1.000

Geraamde realisatie 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

+1

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)

-4.069

-1.181

-275

.

-2

Mutatie (im)materiële vaste activa

3.524

2.110

2.077

.

+3

Mutatie voorzieningen

-613

-913

86

.

-4

Mutatievoorraden (incl.bouwgronden in exploitatie)

-4.490

-4.236

-3.722

.

-5

Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en verwachte boekwinst bij verkoop (im)materiële vaste activa

0

0

0

.

.

Berekend EMU-saldo

-3.716

32

1.456

ga terug