Begroting 2020

B5. Geprognosticeerde balans 2020 t/m 2023

bedragen x €

1.000

ACTIVA

PASSIVA

1-1-2020

1-1-2021

1-1-2022

1-1-2023

1-1-2020

1-1-2021

1-1-2022

1-1-2023

.

Vaste activa

56

54

51

49

Vaste passiva

76

69

64

59

- immateriële vaste activa

237

73

59

45

- eigen vermogen

40.677

38.740

37.421

36.323

- materiële vaste activa:

52.663

50.498

48.407

46.398

- voorzieningen

5.776

4.864

4.949

5.101

- financiële vaste activa

3.212

3.031

3.015

3.013

- vaste schulden (looptijd >1 jaar)

29.967

25.672

21.513

17.354

.

.

Vlottende activa

22

18

13

11

Vlottende passiva

0

0

0

0

- voorraad

22.166

17.676

13.440

10.813

- vlottende schuld (looptijd < 1 jaar)

0

0

0

0

- uitzettingen (looptijd < 1 jaar)

0

0

0

0

- liquide middelen

0

0

0

0

.

Financieringstekort

2

2

1

1

.

TOTAAL ACTIVA

78

71

65

60

TOTAAL PASSIVA

78

71

65

60

ga terug