Begroting 2020

B7. Subsidies 2020

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 4 van de 'Algemene subsidieverordening Gemeente Laarbeek' kan de gemeenteraad jaarlijks als bijlage bij de begroting besluiten tot het instellen van (een) subsidieplafond(s). Bij de vaststelling van een subsidieplafond wordt weergegeven op welke wijze het beschikbare bedrag wordt verdeeld. De nieuwe subsidiebedragen zijn voor zover van toepassing geïndexeerd naar 2020 aan de hand van het percentage, zoals dat jaarlijks in de begrotingsrichtlijnen van de gemeente wordt opgenomen.

Professionele instellingen:

loonkostencomponent

3,4%

prijscomponent

1,6%

Vrijwilligersorganisaties:

prijscomponent

1,6%

Subsidieprogramma Maatschappelijk Domein 2016-2019 (cf. Kadernota 2020 met 1 jaar verlengd)

Bedragen in €

Subsidieplafond per cluster

Subsidie

Subsidie 2019

Subsidie 2020

programma

2016-2019

Cluster 1 Sport, vrije tijd en zorgen voor elkaar

248.698

271.330

262.308

Cluster 2 Kunst en (volks)cultuur

103.415

111.352

113.134

Cluster 3 Agemene en lokaal toegankelijke voorzieningen welzijn en zorg

2.755.511

3.388.788

3.525.173

Cluster 4 Preventie en zorg

153.800

83.698

85.037

Totaal-generaal subsidies conform 'Subsidieprogramma Maatschappelijk Domein 2016-2019'

3.261.424

3.855.169

3.985.652

.

B-lijst (buiten het subsidieprogramma Maatschappelijk Domein 2016-2019)

Subsidie

Subsidie 2019

Subsidie 2020

programma

2016-2019

Subsidieplafond B-Lijst

0

281.042

211.175

.

TOTAAL TE VERSTREKKEN SUBSIDIES

3.261.424

4.136.211

4.196.827

Onderstaande informatie biedt meer inzicht in de verdeling van de subsidiebedragen per cluster.

ga terug