Begroting 2020

Onderhoud kapitaalgoederen

Algemeen

De paragraaf betreffende het onderhoud van kapitaalgoederen bevat ten minste de volgende kapitaalgoederen (BBV, artikel 12 lid 1):
a   wegen
b   riolering
c    water
d   groen
e   gebouwen

Van bovengenoemde kapitaalgoederen wordt aangegeven (BBV, artikel 12 lid 2):
a   het beleidskader
b   de uit het beleidskader voortvloeiende financiële consequenties
c   de vertaling van de financiële consequenties in de begroting

Bij de indeling van deze paragraaf houden we de volgorde aan van het Besluit Begroting en Verantwoording.

Beleidskaders en financiële consequenties

Voor de instandhouding van kapitaalgoederen wordt veelal gewerkt met beheerplannen. In de beheerplannen wordt het meerjarig onderhoudsprogramma en de daarbij behorende financiële middelen vastgelegd.

De volgende beheerplannen gelden nu:

Beheerplan

Jaar vaststelling

Wegen

Beleidsplan verhardingenbeheer 2018

2017

Beheerplan bermen en sloten

2010

Beleidsplan: Licht in de openbare ruimte  2018

2017

Riolering & Water

Verbreed Gemeentelijk rioleringsplan

2018

Groen

Groenbeleid- en groenstructuurplan

2011

Bomenbeleidsplan

2013

Beheerplan natuurterreinen Laarbeek

2016

Beheerplan Landschapselementen

2016

Bosbeheerplan

2016

Gebouwen

Beheerplan gemeentelijke gebouwen

2015

Conclusie paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen

Samenvattend kan worden gesteld dat voor de belangrijkste kapitaalgoederen een actueel onderhoudsplan aanwezig is. In een aantal gevallen wordt gewerkt met een voorziening om de jaarlijkse kosten te egaliseren.

ga terug