Begroting 2020

B9. Overzicht taakvelden 2020

bedragen x € 1.000,-

Taakveld

Omschrijving

Lasten

Baten

Saldo

0.

Bestuur en ondersteuning

0.1

Bestuur

1.441

0

-1.441

0.2

Burgerzaken

626

239

-387

0.3

Beheer overige bouwen en gronden

12

30

18

0.4

Overhead

6.694

337

-6.357

0.5

Treasury

-200

61

262

0.61

OZB woningen

251

3.480

3.228

0.62

OZB niet-woningen

0

2.001

2.001

0.64

Belastingen overig

0

18

18

0.7

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

0

29.575

29.575

0.8

Overige baten en lasten

400

0

-400

0.9

Vennootschapsbelasting (VpB)

120

0

-120

0.10

Mutaties reserves

894

2.151

1.258

0.11

Resultaat van de rekening van baten en lasten

0

126

126

1.

Veiligheid

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

1.291

43

-1.249

1.2

Openbare orde en veiligheid

481

27

-454

2.

Verkeer, vervoer en waterstaat

2.1

Verkeer en vervoer

2.474

49

-2.425

2.3

Recreatieve havens

5

0

-5

3.

Economie

3.1

Economische ontwikkeling

486

0

-486

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

2.734

2.757

23

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

69

45

-24

3.4

Economische promotie

133

0

-133

4.

Onderwijs

4.2

Onderwijshuisvesting

517

0

-516

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

778

158

-620

5.

Sport, cultuur en recreatie

5.1

Sportbeleid en activering

239

20

-219

5.2

Sportaccommodaties

928

207

-721

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

193

1

-191

5.4

Musea

21

0

-21

5.5

Cultureel erfgoed

82

8

-74

5.6

Media

373

0

-373

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

1.895

68

-1.827

6.

Sociaal domein

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

2.729

249

-2.480

6.2

Wijkteams

2.180

0

-2.180

6.3

Inkomensregelingen

5.099

3.250

-1.849

6.4

Begeleide participatie

2.398

0

-2.398

6.5

Arbeidsparticipatie

359

0

-359

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

473

90

-383

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

2.967

0

-2.967

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

104

0

-104

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

0

0

0

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

4.591

0

-4.591

7.

Volksgezondheid en milieu

7.1

Volksgezondheid

931

0

-931

7.2

Riolering

1.641

2.470

829

7.3

Afval

2.135

2.533

397

7.4

Milieubeheer

1.182

0

-1.182

8.

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

8.1

Ruimtelijke Ordening

882

96

-787

8.2

Grondexploitatie (niet-bedrijven terreinen)

3.472

3.472

-0

8.3

Wonen en bouwen

266

786

520

Saldo

54.346

54.346

-0

ga terug