Begroting 2020

Bedrijfsvoering

Algemeen

Deze paragraaf geeft ten minste inzicht in de stand van zaken en de beleidsvoornemens ten aanzien van de bedrijfsvoering (BBV, artikel 14).

De gemeente Laarbeek is een organisatie die midden in de samenleving staat en zich medeverantwoordelijk voelt voor de kwaliteit van leven en werken van inwoners, bedrijven en instellingen in de gemeente. Een professionele en resultaatgerichte organisatie waarop onze inwoners graag een beroep doen, die partnerschap aangaat waarmee het bestuur samen kan bouwen aan een toekomstbestendig en duurzaam Laarbeek. We spelen adequaat in op ontwikkelingen in de samenleving en verbeteren voortdurend.
We zien samenwerken als integraal onderdeel van ons handelen: ‘naar buiten’ alert sturend op samenwerkingen, ‘naar binnen’ in bewuste rolneming naar de eigen samenleving. Goedschaligheid is het uitgangspunt: zelf schakelen op de schaal die past bij de opgave. Samen met andere overheden, het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en de inwoner gaan we de uitdagingen aan die ons te wachten staan.
Laarbeek is een gemeente waar medewerkers trots op zijn en met plezier werken.

De organisatie is opgebouwd uit vier afdelingen (omgevingsbeheer, dienstverlening, beleid & projecten en bedrijfsvoering) en een staf en wordt geleid door de gemeentesecretaris/algemeen directeur. Elke afdeling wordt aangestuurd door een afdelingsmanager; de aansturings- en communicatielijnen zijn kort en overzichtelijk.

Wat doen we hiervoor in 2020?

ga terug