Begroting 2020

Programmaplan begroting 2020

Begroting 2020

Lasten

Baten

Saldo

Toelichting

Programma 1

Burger en bestuur

5.844

5.242

602

Programma 2

Veiligheid

1.773

70

1.703

Programma 3

Woon en leefklimaat

7.180

1.003

6.177

Programma 4

Economie en werkgelegenheid

14.762

9.554

5.208

Programma 5

Gezondheid, welzijn, zorg en onderwijs

16.629

729

15.900

Programma 6

Algemene dekkingsmiddelen

51

35.134

-35.083

0.5-treasury / 0.61-ozb woningen / 0.62-ozb niet-woningen / 0.64-belastingen overig / 0.7-algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

Programma 6

Overhead

6.694

337

6.357

Taakveld 0.4-overhead

Programma 6

Heffing VpB

120

0

120

Taakveld 0.9-vennootschapsbelasting

Programma 6

Onvoorzien

400

0

400

0.8-overige baten en lasten

Saldo baten en lasten

53.452

52.068

1.384

Mutaties reserves programma 1

0

1

-1

Mutaties reserves programma 2

0

0

0

Mutaties reserves programma 3

610

843

-233

Mutaties reserves programma 4

0

120

-120

Mutaties reserves programma 5

24

518

-495

Mutaties reserves programma 6

260

669

-409

Resultaat

54.346

54.220

126

Taakveld 0.11 -resultaat van de rekening van baten en lasten

ga terug