Begroting 2020

Leeswijzer

Hoofdstuk 1

Inleiding
Geeft een samenvattend totaalbeeld van de begroting 2020 en het financieel meerjarenperspectief 2021-2023

Hoofdstuk 2

Begroting 2020 per programma
Geeft inzicht in het beleid per programma van de begroting 2020, inclusief de ambities en zaken die we gaan doen om deze ambities te realiseren.

Hoofdstuk 3

Paragrafen
Bij dit onderdeel zijn de paragrafen opgenomen.

Bijlagen

Hier is een aantal bijlagen opgenomen ter verduidelijking van gegevens die ten grondslag liggen aan de totstandkoming van de begroting.

Toelichting diverse hoofdstukken

Hoofdstuk 1: Inleiding

In dit onderdeel wordt een algemene inleiding gegeven m.b.t. de begroting 2020 en een samenvattend financieel meerjarenperspectief 2021-2023.

Hoofdstuk 2: Begroting 2020 per programma

Programma-indeling

Programma-indeling

 1. Burger en bestuur
 2. Veiligheid
 3. Woon- en leefklimaat
 4. Economie en werkgelegenheid
 5. Gezondheid, welzijn, zorg en onderwijs
 6. Financiën en bedrijfsvoering

Wat willen we bereiken en wat gaan we ervoor doen?

De Kadernota 2020 is de tweede vertaling van het raadsprogramma ‘Handen ineen’, dat op 7 juni 2018 als Raadsprogramma door de raad is vastgesteld. Dit zorgt ervoor dat een beleidsrijke agenda in deze nu voorliggende begroting maar ook voor de komende jaren kan worden gepresenteerd qua ambities en speerpunten, die raadsbreed wordt gedragen.

Wat kost het?

Per programma wordt in beeld gebracht welke lasten en baten in de begroting zijn opgenomen. Om gevoel bij de cijfers te krijgen, worden ook de lasten en baten uit de voorgaande twee jaar (rekening 2018 en gewijzigde begroting 2019) gepresenteerd.

Hoofdstuk 3: Paragrafen

In het derde hoofdstuk zijn de volgende paragrafen opgenomen:

 1. Lokale heffingen
 2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing
 3. Onderhoud kapitaalgoederen
 4. Financiering
 5. Bedrijfsvoering
 6. Verbonden partijen
 7. Grondbeleid
 8. Uitkering uit het gemeentefonds

De paragrafen 1 t/m 7 zijn wettelijk verplichte paragrafen. Paragraaf 8 is extra opgenomen om de lezer over dit thema nader te informeren.

Bijlagen

Als toelichting op de financiële positie zijn de volgende bijlagen opgenomen:

Bijlage 1   Overzicht financiële beleidsuitgangspunten begroting 2020 en meerjarenramingen    2021-2023
Bijlage 2   Globale analyse verschillen begroting 2020 t.o.v. de Kadernota 2020
Bijlage 3   Analyse Meerjarenramingen 2021 t/m 2023 ongewijzigd beleid
Bijlage 4   Gecomprimeerd overzicht reserves en voorzieningen per 1 januari 2020
Bijlage 5   Investerings- en financieringsstaat 2020 (verkorte geprognosticeerde balans)
Bijlage 6   Overzicht kapitaallasten 2019
Bijlage 7   Subsidieprogramma 2020
Bijlage 8   Incidentele baten en lasten 2020 t/m 2023
Bijlage 9   Overzicht taakvelden 2020

ga terug