Begroting 2020

B6. Kapitaallasten 2020

bedragen x €

1.000

LASTEN

.

Rente gespecificeerd naar:

.

- Rente en premies van aangegane langlopende geldleningen:

456

vaste geldleningen

456

waarborgsommen

456

.

- Rente van aangegane kortlopende geldleningen

0

.

- Rente over eigen vermogen:

46

rente algemene reserves

0

rente bestemmingsreserves

0

rente voorzieningen

46

46

.

- Kosten vervroegde aflossing geldleningen

0

.

- Rente van kasgeld/rekening-courant

19

.

.

Overige goederen en diensten gespecificeerd naar:

.

- Positief resultaat taakveld Treasury (0.5)

204

.

TOTAAL LASTEN

725

.

BATEN

.

- Rente van verstrekte langlopende geldleningen:

2

Bouwkredietregeling

2

vaste geldleningen

0

2

.

- Rente van deposito/rekening-courant en afronding

0

.

- Doorberekende kapitaallasten aan diverse functies:

723

Staat van baten en lasten (rente)

561

Grondexploitatie (rente)

162

723

.

TOTAAL BATEN

725

ga terug