Begroting 2020

B3. Analyse meerjarenramingen 2021 t/m 2023 ongewijzigd beleid

bedragen x € 1.000,-

-/- = nadelig

2021 t.o.v. 2020

2022 t.o.v. 2021

2023 t.o.v. 2022

.

Lasten:

.

Onvoorzien

- Structurele budgetruimte nader af te wegen bij Kadernota/Begroting

-15

-15

-15

.

Salarissen en sociale lasten

- Jaarlijkse periodieke verhogingen

-15

-15

-15

- Stelpost vervangingen, bevorderingen etc.

-10

-10

-10

.

- Afname aantal fte wethouders (medio 2022 van 3,05 naar 3 fte)

0

2

2

.

Overige goederen en diensten

- Autonome toename onderhoud: wegen

-10

-10

-10

- Autonome toename onderhoud: bos, natuur en landschapsbeheer

-10

-10

-10

- Verkiezingen

-30

0

0

- Aflopend rest-budget Economische Agenda

22

2

0

- Aflopend budget 'Begeleiding mensen naar werk'

20

0

0

- Aflopend tijdelijk budget 'Armoedebestrijding' (t/m 2020)

23

0

0

- Aflopend tijdelijk budget 'verhoging taalniveau statushouders' (t/m 2020)

26

0

0

- Vervallen eenmalige bijdrage integratie Jeugdgezondheidszorg GGD (2020)

22

0

0

- Bijstelling uitgaven lokaal 'decentralisatie Participatiewet' - onderdeel reintegratie

-1

-2

-2

- Bijstelling bijdrage Senzer 'decentralisatie Participatiewet' - onderdeel reïntegratie

-4

-10

-10

- Bijstelling bijdrage Senzer 'decentralisatie Participatiewet' - onderdeel WSW

98

105

101

- Bijstelling bijdrage Senzer - onderdeel BUIG

0

-87

0

- Extra gemeentelijke bijdrage GR Senzer (jaarlijkse indexering 2,5%)

-19

-20

-20

- Extra gemeentelijke bijdrage GR Senzer (exploitatietekort 2023)

0

0

-251

.

Vervangingsinvesteringen

- Stelpost kapitaallasten vervangingsinvesteringen divers

-15

-15

-15

- Stelpost kapitaallasten vervangingsinvesteringen OV

-18

-18

-18

- -jaarlijkse besparing energielasten OV

3

3

3

- Stelpost kapitaallasten vervangingsinvesteringen wegen

-23

-23

-23

- Stelpost budget vervangingsinvesteringen I&A (2024 verhoging met € 25.000)

0

0

0

.

Subsidieprogramma

- Vervallen subsidie Juni Watermaand

15

0

0

- Vervallen subsidie VVV

20

0

0

- Verlaging subsidie bibliotheek - taakstellende bezuiniging (miv 2021)

50

0

0

Taakstellende bezuiniging diverse clusters m.i.v. nieuw subsidieprogramma 2021:

- Cluster 1 subsidies sport, vrije tijd en zorgen voor elkaar

55

0

0

- Cluster 2 subsidies kunst en (volks)cultuur

22

0

0

- Cluster 3 subsidies algemeen en lokaal toegankelijke voorz. welzijn en zorg

155

0

0

- Cluster 4 subsidies preventie en zorg

33

0

0

- Overige subsidies

40

0

0

.

Overigen

- Financiële hogere bijdrage ODZOB a.g.v. Regionaal Operationeel Kader

-14

-15

-14

- Lagere bijdrage ODZOB agv geraamde verminderde bouwactiviteiten

0

0

50

- Verlaging budget implementatie Omgevingswet (€ 50.000 miv 2024)

0

0

0

- Verhoging pachtopbrengsten gronden

8

0

0

- Verlaging kwaliteitsniveau mbt maaien en verwerken van bermen en sloten

26

0

0

- Vervallen kosten Dutch Technology Week 2020

20

0

0

- Bijstelling incidentele uitvoeringskosten GR Peelgemeenten

59

0

0

- Verlaging budget Risicoinventarisatie en evaluatie (RI&E)

5

0

0

- Bijstelling I&A-budget

-127

0

0

.

Correctie LASTEN

411

-138

-257

.

Baten:

.

Vrijval kapitaallasten

- Vrijkomende kapitaallasten door rente over afschrijving en vervallen

63

52

29

-afschrijvingen investeringen (excl. riolering en automatisering)

.

Belastingopbrengsten

Autonome toename onroerende zaakbelastingen:

- Woningen; eigenaar

11

11

11

- Niet-woningen; eigenaar

4

4

4

- Niet-Woningen; gebruiker

3

3

3

.

Overdrachten van het Rijk

- Algemene Uitkering gemeentefonds (constante prijzen)

8

-312

174

- Bijstelling ontvangst BUIG-gelden

0

87

0

.

Overigen

- Bijstelling legesopbrengst paspoorten

0

3

-2

- Bijstelling legesopbrengst identiteitskaarten

9

-14

-4

- Vervallen jaarlijkse onttrekking reserve HNG

-121

0

0

- Vervallen onttrekking reserve bomenfonds

-104

0

0

- Lagere opbrengst bouwleges agv geraamde verminderde bouwactiviteit (€ 50.000 miv 2024)

0

0

0

.

Correctie BATEN

-127

-166

215

.

Mutatie budgetruimte per jaar

284

-304

-42

Mutatie budgetruimte cumulatief

284

-20

-62

ga terug