Begroting 2020

Structureel begrotingssaldo 2020-2023

2020

2021

2022

2023

Meerjarenprognose saldi vastgesteld Kadernota 2020

-164

392

237

247

Mutaties van Kadernota 2020 naar Begroting 2020

82

53

70

221

Geraamd resultaat basis

-82

445

307

468

Effect amendementen bij Kadernota 2020

40

-13

14

11

Bijstelling n.a.v. septembercirculaire 2019 Gemeentefonds

257

584

654

564

Divers voorstellen tot bijstelling:

Verwerking keuzerichtingen

18

-26

-98

0

Nieuwe bijstellingen cq voorstellen nieuw beleid

-30

-8

-8

-8

Rijksontvangsten Sociaal Domein, onderdeel Jeugdzorg

0

0

315

315

Bijstelling verhoging ozb-opbrengst (28% i.p.v. 38%)

-329

-338

-349

-359

Volledig vervallen bezuinigingsopdracht op Subsidieprogramma

0

-306

-306

-306

Volledig vervallen bezuinigingsopdracht op bibliotheek

0

-50

-50

-50

Volledig vervallen bezuinigingsopdracht op VVV

0

-20

-20

-20

Geraamd resultaat ná bijstellingen

-126

268

459

615

Correctie incidentele baten en lasten

-142

62

60

60

Structureel begrotingssaldo

-268

330

519

675

ga terug