Begroting 2020

Lijst met afkortingen

Om de leesbaarheid van de Programmabegroting te verbeteren, is een lijst met afkortingen aan het document toegevoegd. We vinden het belangrijk dat documenten als de Programmabegroting ook voor burgers goed leesbaar zijn. Daarom zijn de afkortingen waarvan de betekenis voor de geoefende lezer meteen duidelijk is toch aan dit overzicht toegevoegd.

Om de leesbaarheid van de Programmabegroting te verbeteren, wordt een lijst met afkortingen aan het document toegevoegd. We vinden het belangrijk dat documenten als de Programmabegroting ook voor burgers goed leesbaar zijn. Daarom zijn ook afkortingen waarvan de betekenis voor geoefende lezers meteen duidelijk is toch aan dit overzicht toegevoegd.

a.s.

= aanstaande

AB

= Algemeen Bestuur

ABL

= Algemeen Belang Laarbeek

AMK

= Algemeen Meldpunt Kindermishandeling

AO

= Administratieve Organisatie

APV

= Algemene Plaatselijke Verordening

AR

= Aarle-Rixtel

Arbo

= Arbeidsomstandigheden

AWBZ

= Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

AZ

= raadscommissie Algemene Zaken

BP (afd.)

= Afdeling Beleid en Projecten

B&W

= Burgemeester en Wethouders

BAG

= Basisregistratie Adressen en Gebouwen

BBV

= Besluit Begroting en Verantwoording

BBZ

= Bijzondere Bijstand aan Zelfstandigen

BD

= Beek en Donk

bge

= bouwgrondexploitatie

BIE

= bouwgrond in exploitatie

BIO

= Bijdrage in ontwikkeling

BLS

= Besluit Locatie gebonden Subsidie

BNG

= Bank Nederlandse Gemeenten

bovo

= bovenwijkse voorzieningen

BP

= Bestemmingsplan

BRO

= Basisregistratie ondergrond

BS

= Basisschool

BSOB

= Belastingsamenwerking Oost-Brabant

BTB

= Bereikbaarheid, Toegankelijk en Beschikbaarheid

BTW

= Belasting Toegevoegde Waarde

BV

= Besloten Vennootschap

BV (afd.)

= Afdeling Bedrijfsvoering

BZK

= Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

c.q.

= casu quo / in welk geval

CAK

= Centraal Administratie Kantoor

CDA

= Christen Democratisch Appèl

CJG

= Centrum voor Jeugd en Gezin

CVV

= Collectief vraagafhankelijk vervoer

d.d.

= de datum

DB

= Dagelijks Bestuur

DI (afd.)

= Afdeling Dienstverlening en Informatie

DigiD

= persoonlijke inlog-code waarmee Burgers zich bij de overheid kunnen identificeren

Div

= Documentaire informatie voorziening

DIVOSA

= Vereniging van gemeentelijke directeuren in het sociaal domein

d.m.v.

= door middel van

DU

= Decentralisatie-Uitkering gemeentefonds

DVO

= Dienstverleningsovereenkomst

e.e.a.

= een en ander

EMU

= Europese Monetaire Unie

Etc

= Et cetera / en zo voort

EU

= Europese Unie

EVZ

= Ecologische verbindingszone

Excl.

= exclusief

Expl.mij

= Exploitatie Maatschappij

FBV

= Fonds Bovenwijkse Voorzieningen

Fte

= fulltime equivalent

GB

= gemeente Gemert-Bakel

GBA

= Gemeentelijke Basis Administratie

GHOR

= Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de regio

GO

= Georganiseerd overleg

GR

= Gemeenschappelijke regeling

GVOP

= Gemeenschappelijke voorziening officiële publicaties

GW

= gemeentewet

Ha

= hectare

HNG

= Hypotheekfonds Noord-Brabantse Gemeenten

HNW

= Het Nieuwe Werken

HV

= Huishoudelijke verzorging

i.c.

= in casu / in het geval dat

i.v.m.

= in verband met

ICT

= Informatie en Communicatie Technologie

iDOP

= integraal Dorpsontwikkelingsplan

IOAW

= Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte werkloze Werknemers

IOAZ

= Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte werkloze Zelfstandigen

IU

= Integratie-Uitkering gemeentefonds

IVN

= Instituut voor natuurbeschermingseducatie

Jb

= Jeugdbescherming

Jr

= Jeugdreclassering

KCC

= Klant Contact Centrum

Km

= kilometer

LB

= gemeente Laarbeek

LH

= Lieshout

LOG

= Landbouw ontwikkelingsgebied

LOP

= Landschapsontwikkelingsplan

m.b.t.

= met betrekking tot

Mer

= Milieu effect rapportage

MF

= Multifunctionele accommodatie

MH

= Mariahout

Mi-2

= Beheersysteem onderhoud wegen

MOR

= Meldingen Openbare Ruimte

MRE

= Metropool Regio Eindhoven

MT

= managementteam

n.a.v.

= naar aanleiding van

n.v.t.

= niet van toepassing

NAR

= Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement

NHR

= Nieuw Handels Register

NOC

= Noord-Oost corridor

NRD

= Notitie Reikwijdte en Detailniveau

NUP

= Nationaal uitvoeringsprogramma

NV

= Naamloze Vennootschap

NWB

= Nederlandse Waterschap Bank

o.a.

= onder andere

OAB

= Onderwijs achterstandsbeleid

OB (afd.)

= Afdeling Omgevingsbeheer

OBS

= Openbare Basisschool

ODZOB

= Omgevingsdienst Zuid-Oost Brabant

OJA

= Open jongerencentrum Aarle-Rixtel

OZB

= onroerende zaakbelasting

PAUW

= Product Algemene Uitkering voor het Web

PG

= Peelgemeenten

PGB

= Persoonsgebonden budget

P.M.

= pro memorie / om niet te vergeten

PNL

= Partij Nieuw Laarbeek

Pr.

= programma

PVDA

= Partij van de Arbeid

RAV

= Regionaal Ambulance Vervoer

rb.

= raadsbesluit

RD

= raadscommissie Ruimtelijk Domein

RGSHG

= regeling Geldelijke Steun Huisvesting Gehandicapten

RIB

= raadsinformatiebrief

RNI

= Basisregistratie Registratie niet Ingezetenen

RO

= Ruimtelijke ontwikkeling

RSS

= Really Simple Syndication / eenvoudige gelijktijdige publicatie

RUD

= Regionale uitvoeringsdienst

Ruddo

= regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden

SAN

= Dataopslagsysteem

SD

= raadscommissie Sociaal Domein

SEZ

= Spoedeisende zorg

SLOK

= Stimulering lokale klimaatinitiatieven

SOK

= Samenwerking overeenkomst

Soza

= Sociale Zaken

SRE

= Samenwerkingsverband regio Eindhoven

SVn

= Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten

TAJ

= Transitie Autoriteit Jeugd

t.b.v.

= ten behoeve van

t.o.v.

= ten opzichte van

TV

= Tennisvereniging

t.z.t.

= te zijner tijd

u/g

= uitgegeven geldlening

vGRP+

= verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan inclusief Gemeentelijke watertaken

VRBZO

= Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

VVD

= Volkspartij voor Vrijheid en Democratie

VVV

= vereniging voor vreemdelingen verkeer

WABO

= Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Fido

= Wet Financiering decentrale overheden

Wet WOZ

= Wet Waardering onroerende Zaken

WIJ

= Werk Investering Jongeren uitkering

Wmo

= Wet Maatschappelijke Ondersteuning

WNT

= Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen in de (semi)publieke sector

WSL

= Woning Stichting Laarbeek

WSW

= Wet Sociale Werkvoorziening

WW

= Werkloosheids Wet

WWB

= Wet Werk en Bijstand

ZIN

= Zorg in natura

ZO

= Zuid-Oost

ga terug