Begroting 2020

Lokale heffingen

Algemeen

De paragraaf betreffende de lokale heffingen bevat ten minste (BBV, artikel 10):

a.

de geraamde inkomsten;

b.

het beleid ten aanzien van de lokale heffingen;

c.

een overzicht op hoofdlijnen van de diverse heffingen, waarin inzichtelijk wordt gemaakt hoe bij de berekening van tarieven van heffingen, die hoogstens kostendekkend mogen zijn, wordt bewerkstelligd dat de geraamde baten de ter zake geraamde lasten niet overschrijden, wat de beleidsuitgangspunten zijn die ten grondslag liggen aan deze berekeningen en hoe deze uitgangspunten bij de tariefstelling worden gehanteerd;

d.

een aanduiding van de lokale lastendruk;

e.

een beschrijving van het kwijtscheldingsbeleid.

De lokale heffingen in de gemeente Laarbeek bestaan uit de volgende belastingen:

1.

Onroerendzaakbelasting

2.

Rioolheffing

3.

Afvalstoffenheffing

4.

Leges

5.

Markt- en Staangeld

6.

Reclamebelasting

Geraamde belastinginkomsten (en overige heffingen)

De volgende belastinginkomsten en heffingen zijn in de begroting opgenomen:

bedragen x €

1000

Inkomsten uit lokale heffingen

Programma Begroting 2019

Bijstelling 2019 (structureel)

Actuele Begroting 2019

Actualisatie Begroting 2020

Dekkingsplan 2020

Voorstel Programma Begroting 2020

.

Onroerendezaakbelasting

4.243

-

4.243

4.294

1.164

5.458

Rioolheffing

1.737

43

1.780

1.822

95

1.917

Afvalstoffenheffing

1.382

35

1.417

1.428

643

2.071

Leges

1.119

-

1.119

1.074

19

1.093

Markt- en staangeld

36

-

36

36

-

36

Reclamebelasting

17

-

17

18

-

18

.

.

Totaal lokale heffingen

8.534

78

8.612

8.672

1.921

10.593

Beleid ten aanzien van de lokale heffingen

Het college biedt ten minste eenmaal in de vier jaar bij aanvang van een nieuwe raadsperiode een (bijgestelde) nota Lokale heffingen aan. Op 17 september 2015 is de Nota lokale heffingen 2015-2018 door uw raad vastgesteld.

Bij dit onderdeel worden de beleidsuitgangspunten van de verschillende lokale heffingen in beeld gebracht.

ga terug